Je hloupost hříšná?

     V jednom městě se denně modlí farníci „za obrácení papeže“. Je mi to opravdu líto. Vždyť skrze tohoto papeže Františka začal svět vnímat vůni křesťanství! – Papež ví, že dnes je tento svět imunní vůči zbožným frázím, zlatým ornátům, božítělovým dechovkám i svěcené vodě. Svůj první pozdrav tedy adresoval všem: „Dobrý večer!“ Proto chce, aby jeho poslové svlékli sutany, oblékli rifle a šli všude mezi lidi. On má zájem o lidi dobré vůle, o chudobné, ukřivděné, nepochopené, o laicizované kněze, o rozvedené, o homosexuály… Vždyť jeho Pána hanobili za to, že se stýkal s hříšníky a nevěstkami! Proto dopadl špatně. Odsoudili ho ti „spravedliví“. Znáte evangelium? Ježíš přišel, aby hledal a zachránil, co už ZAHYNULO! Tohle je Jeho slovo!

     Ale je tu i známé proroctví: Řím ztratí víru. Jenže Řím není papež. Jak známo, František si obnovil argentinské občanství. Co nám tím chce naznačit? – Náhle se objevují další proroctví, účelová, proto jasně falešná: Ježíš v nich prý říká, že toto není jeho papež. Panna Maria zase, že přijímání na ruku je urážkou jejího Syna. („Vezměte a jezte“ !?!)  Tady je pověstné čertovo kopýtko. Pokud máme ještě nepopletené exorcisty, měli by se zajímat o věřící, posedlé nejnemožnějšími zjeveními. Ďábel se přece rád objevuje v rouše prorockém! A my máme v církvi dost lidí, kteří požadují zázraky, které by jim přinesly zkušenost Boha jedině v řádu, jenž je zajímá: totiž v řádu hmotném. Vnitřní logika Ježíšova poselství u nich proto nezabírá. Nežijí evangeliem, ale neklidem soukromých zjevení a proroctvími všeho druhu. Modleme se za papeže, aby přemáhal úklady Zlého (i hloupost) v církvi, aby neztratil elán a zdraví. Aby v něm svět našel osobnost, na kterou čeká.