Adventní obnova 2011

Přeji Vám příjemný advent.

Na těchto stránkách budete mít k dispozici texty, které jsou pro farníky k rozebrání během nedělních adventních bohoslužeb.

Advent je doba milosti, kterou je důležité nepromarnit.
K adventní duchovní přípravě jsou nabídnuty především mešní biblické texty daného dne (o nedělích všechna tři čtení, ostatní dny evangelium) s krátkou myšlenkou k rozjímání. Tato myšlenka nemá být výkladem (exegezí) daného textu; jde jen o jeden z možných způ-sobů, jak ho uchopit v modlitbě. Samozřejmě je možno nechat se oslovit Božím slovem i úplně jiným způsobem.
K důkladnějšímu osobnímu rozjímání může posloužit přiložený návod k modlitbě nad Písmem. K rozjímání každého dne je připojen citát z Apofthegmat (zkracováno „Ap.“; vyd. Benediktinské arcio-patství, Praha 2000), tedy výroků či příběhů mnichů prvních staletí, kteří byli mistry v prožívání Adventu svého života a v bdělém oče-kávání Kristova příchodu.
Dalším pramenem citátů jsou Chasidská vyprávění (zkr. „Ch. v.“; vyd. Kalich, Praha 2002) Martina Bubera, která nám představují nit-ernou zbožnost našich starších bratří ve víře – Židů. Dějiny vyvole-ného národa jsou přece samy o sobě Adventem spojeným s očekává-ním příchodu Mesiáše. Tyto úryvky také nemají být výkladem k da-nému biblickému úryvku, ale zpravidla s ním více či méně volně souvisejí.

1. adventní týden

2. adventní týden

3. adventní týden

Vzhledem k tomu, že jsem pro lenost nebyl schopen včas připravit poslední týden adventní přípravy, nabízím Vám proto využít možnosti dané biskupstvím brněnským a na následujících stránkách vždy den dopředu je k dispozici adventní zamyšlení.
Tímto se všem omlouvám a přeji krásné prožití posledního adventního týdne.

Průvodce adventem - brněnské biskupství